top of page

AS9110 מערכות ניהול איכות - דרישות לארגוני תחזוקה בתעשיות התעופה, חלל ובטחון 

 • תקן המגדיר דרישות למערכות ניהול איכות בתעשיות התעופה, חלל ובטחון ומיועד לשימוש ע"י ארגונים אשר תחום עיסוקם העיקרי תחזוקה או שירות לשימור הכושר האווירי לפריטים או מוצרים תעופתיים בתחום האזרחי או הצבאי או יצרני ציוד מקורי עם יכולות תחזוקה, תיקון או שיפוץ אשר פועלים באופן עצמאי/באופן נפרד מתחום הייצור

סקירה כללית 

 • מנגנון ההתעדה לתקנים AS9100, AS9110, AS9120 שנשלט ע"י הלקוחות ולא ע"י גוף תקינה בינלאומי.

 • התקן יוצר שפה חדשה המאפשרת הטמעת דרישות ייחודיות 

 • תקן מניעתי, דגש על ניהול סיכונים חוצה תהליכים 

 • יישום ותחזוקה של מערכת תיעוד בהתאם לדרישות הרשות הרלוונטית (Competent Authority )

 • מימוש ותקשור מדיניות בנושא בטיחות

 • דרישה להגדרת מנהל נושא אחריות Accountable Manager

 • דרישה למינוי מנהל איכות עצמאי אשר יגדיר תכנית מבדקים עצמאית ומערכת דיווח למנהל האחראי.

  דרישות משאבים לזמינות הכלים, ציוד, מידע תחזוקתי, תשתיות, חומרים וכ"א המוכשר בזמן ביצוע המשימה על מנת להבטיח את השלמתה באופן בטוח

 • התייחסות רוחבית לגורם האנושי 

 • הרחבות בנושא בקרת המידע המתועד 

 • הגדרת תהלכים לניהול משימות קריטיות (כפי שהוגדרו ע"י הלקוח או רגולציה)

 • הרחבות בנושא בטיחות המוצר 

 • מניעה של שימוש בפריטים החשודים כלא מאושרים

פערים עיקריים מול דרישות ISO9001

 • שילוב מערכת ניהול האיכות בדרישות הרגולטוריות היישימות.

 • שיפור התרבות הארגונית 

 • ייעול תהליכי הניהול בחברה על כל שלביה.

 • חסכון בהוצאות הודות לייעול תהליכים בחברה.

 • הרחבת מעגל הלקוחות בתחום התעופה, חלל ובטחון.

 • השבחת ערך החברה.

ייתרונות 

bottom of page