top of page

AS9104-2 דרישות לפיקוח על תוכניות ההתעדה למערכות ניהול איכות בתעשיות התעופה, חלל ובטחון 

 • קבוצת האיכות הבינלאומית של תעשיות התעופה (IAQG) מפתחת ומתחזקת את מנגנוני האישור וההכרה של סדרת תקני AS91XX המבוצעים ע"י גופי ההתעדה השונים (כגון מכון התקנים או NSF) על מנת לייצר ולתחזק תהליכי שיפור בשרשרת האספקה של תעשיות התעופה והבטחון.

 • הדרישות לפיקוח על מערך ההכרה וההתעדה מפורטות בשלושה תקנים המהווים מסגרת לפעילות :​​

  • AS9104-1 – עוסק בתוכנית ההתעדה לתקני AS91XX

  • AS9104-2 – עוסק בפיקוח על מערכת ההתעדה  

  • AS9104-3 – עוסק בכשירות והדרכת עורכי המבדקים

סקירה כללית 

 • תקן זה יצא לראשונה בשנת 2007 ע"י IAQG. תקן זה מגדיר דרישות לפיקוח על ארגוני ההתעדה על מנת להבטיח ביטחון של הלקוחות במערכת ההתעדה. 

 • הדרישות שנקבעו במסמך זה חלות על IAQG ועל מגזרים הקשורים לתהליך הניהול והפיקוח על דרישות שנקבעו הכלולות בתקני 9104 (כלומר, 9104-1, 9104-2, 9104-2, 9104-3). הדרישות חלות על קבוצות העבודה של IAQG  לצורך פיקוח.
   

מטרת התקן 

bottom of page