top of page

AS9104-3 דרישות לכשירות עורכי המבדקים וקורסי הדרכה 

 • קבוצת האיכות הבינלאומית של תעשיות התעופה (IAQG) מפתחת ומתחזקת את מנגנוני האישור וההכרה של סדרת תקני AS91XX המבוצעים ע"י גופי ההתעדה השונים (כגון מכון התקנים או NSF) על מנת לייצר ולתחזק תהליכי שיפור בשרשרת האספקה של תעשיות התעופה והבטחון.

 • הדרישות לפיקוח על מערך ההכרה וההתעדה מפורטות בשלושה תקנים המהווים מסגרת לפעילות :​​

  • AS9104-1 – עוסק בתוכנית ההתעדה לתקני AS91XX

  • AS9104-2 – עוסק בפיקוח על מערכת ההתעדה  

  • AS9104-3 – עוסק בכשירות והדרכת עורכי המבדקים

סקירה כללית 

 • תקן זה יצא לראשונה בשנת 2007 ע"י IAQG ועודכן בשנת 2020. תקן זה מגדיר דרישות מינימום לכשירות עורכי מבדקים בתעופה (AQMS) העוסקים בביצוע מבדקים עבור גופי התעדה (CB) 

 • התקן מגדיר דרישות לנסיון, קורסים, הכשרות ומבחנים הנדרשים להשלמת תהליך ההסמכה. 

 • עורכי המבדקים שעברו בהצלחה את תהליך ההכשרה בהתאם לדרישות התקן נרשמים במערכת המידע OASIS כעורכי מבדקים מוסמכים  Aerospace Auditor (AA) Aerospace Experienced  Auditor (AEA) לשלושת תקני ההתעדה AS9100, AS9110, AS9120

מטרת התקן 

bottom of page