top of page

AS9102 דרישות ל-FAI

 • תקן זה אשר יצא לראשונה בשנת 2000 ועודכן לאחרונה בשנת 2014 מגדיר דרישות לאימות תהליך הייצור לשימוש בכל הרמות בשרשרת האספקה של תעשיות התעופה , חלל וביטחון באופן שיבטיח אחידות במימוש התהליך ושימוש בטפסים מקובלים.

 • אימות תהליך הייצור הינו מרכיב משמעותי בהבטחת איכות התהליכים והמוצרים אשר במסגרתו נבחנת יכולת הארגון להבין וליישם את דרישות התכן של המוצר.

 • התקן מיועד ליישום בארגונים אשר אחראים על מימוש המוצר , ולשרשור הדרישות לספקים המעורבים במימוש המוצר (קבלני משנה)

 • התקן ישים לארגונים העוסקים בהרכבות, תתי הרכבות, ייצור חלקים כולל יציקות וחישולים וכן לארגונים העוסקים בשינוי או התאמה של פריטים קטלוגיים. התקן אינו ישים לאבי טיפוס, סדרות ייצור חד פעמיות, ייצור חלקים קטלוגיים ותוכנה.

סקירה כללית 

 • דרישות וקריטריונים לביצוע התהליך

 • תכנון FAI הכולל את הפעילויות הנדרשות לזיהוי מאפיינים שיבחנו בתהליך, דרישות לאופיינים שהוגדרו באופן דיגיטלי (DPD) הגדרת העדויות הנדרשות, זיהוי ספקי תהליכים מיוחדים וספקים חומרים הדורשים אישור לקוח, התייחסות לאופייני מפתח (AS9103) דרישות לכלים מיוחדים וכו'

 • טיפול באי התאמות והשפעתם על התהליך

 • ביצוע FAI למוצר שהוגדר דיגיטלית (DPD) 

 • פעילויות הערכה המבוצעות במסגרת תהליך ה-FAI

 • הסבר על אופן מילוי הטפסים :

  • Form 1:  Part Number Accountability ​

  • Form 2:  Product Accountability

  • Form 3: Characteristic Accountability

דרישות עיקריות 

 • לספק ביטחון שתהליכי מימוש המוצר מסוגלים לייצר מוצרים בהתאם לדרישות התכן

 • לספק עדויות אובייקטיביות על יכולת התהליך

 • צמצום סיכונים הכרוכים בייצור ראשוני או לאחר שינוי

 • צמצום תלונות לקוח ועלויות אי איכות

 • הפחתת עלויות ועיכובים הנובעים מחוסר הבנת הדרישות

ייתרונות 

bottom of page