top of page

AS9120 מערכות ניהול איכות - דרישות למפיצים בתעשיות התעופה, חלל ובטחון 

 • תקן המגדיר דרישות למערכות ניהול איכות לארגונים העוסקים בהפצת פריטים ורכיבים בתעשיות התעופה, חלל ובטחון

 • התקן יצא לראשונה בשנת 2002 ע"י הלקוחות המרכזיים בתעשייה (IAQG)

 • תקן זה ניתן להתעדה ע"י גופי ההתעדה המורשים ע"י IAQG

 • התקן AS9120 נכתב על בסיס ISO9001 וכולל  תוספות ודרישות נוספות הנוגעות לתהלכי הפצה. 

סקירה כללית 

 • מנגנון ההתעדה לתקנים AS9100, AS9110, AS9120 שנשלט ע"י הלקוחות ולא ע"י גוף תקינה בינלאומי.

 • דרישות נוספות במסגרת תכנון תהליך ההפצה, כולל התייחסות לבטיחות המוצר, מניעת גופים זרים , שינוע, פריטי EOL/product obsolescence  

 • דרישות בנושא מניעת זיופים

 • דרישות למניעת הפצה של פריטים לא מאושרים 

 • הרחבות משמעותיות בפרק הרכש וביקורת הקבלה

 • דרישות ייחודיות בנושא עקיבות וניהול תצורה

 • דרישות לתעודת התאמה במסגרת אספקת הפריטים ללקוח 

 • דרישות ייחודיות בנושא בקרת תפוקות לא מתאימות (טיפול בפריטים וחומרים חריגים) 

פערים עיקריים מול דרישות ISO9001

 • צמצום הסיכונים הנוגעים לאספקת פריטים או רכיבים מזוייפים

 • יכולת לספק פריטים וחומרים לשרשרת האספקה של תעשיות התעופה והבטחון 

 • שיפור יכולת העקיבות 

 • ייעול תהליכי הניהול בחברה על כל שלביה.

 • חסכון בהוצאות הודות לייעול תהליכים בחברה.

 • הרחבת מעגל הלקוחות בתחום התעופה, חלל ובטחון.

 • השבחת ערך החברה.

ייתרונות 

bottom of page