top of page

AS9116 הודעה על שינוי - דרישות (NOE)

תקן זה מגדיר דרישות לתיאום ואישור מידע הנוגע לשינויים בין כל הארגונים המעורבים בשינוי.

התקן מספק דרישות לשליחה וניהול של נתונים ומאפשר תקשורת תמציתית ומדויקת.

אחת ממטרות התקן היא לספק את הגדרות לערכת נתונים שניתן לשלב בכל צורה של תקשורת (מדיה אלקטרונית או טפסים ידניים).

במידה והתקן הוגדר בחוזה, כל הצדדים המעורבים (גוף התכן, היצרנים והלקוחות) ידרשו לנהל את תהליך השינוי בהתאם לדרישות הישימות.

bottom of page