top of page

AS9131 הודעה על מוצר לא מתאים 

תקן זה נוצר על מנת לספק תשתית אחידה לדיווח על אי התאמות ו/או לאישור אי התאמות מול הלקוח.

תקן זה ישים לכל שרשרת האספקה כאשר הוגדר/נדרש ע"י הלקוח במסגרת החוזה.

ניתן להפעיל תקן זה כדרישה עצמאית או להשתמש בו בשילוב עם תקני סדרת תקני AS91XX

bottom of page