top of page

AS9136 פתרון בעיות (8D) 

מטרתו של כל ארגון, כחלק מתהליך השיפור המתמיד, היא לצמצם את מספר אי ההתאמות ולמזער את השפעתם על איכות, ביצועי המסירה והעלות.
תקן זה מגדיר דרישות לניהול תהליך הטיפול באי ההתאמות כולל זיהוי סיבות השורש, בחינת השפעת הכשל על מוצרים ותהליכים ונקיטת פעולות מתקנות מערכתיות.

תקן זה כולל פורמט של 8D לתעשיות התעופה והביטחון

bottom of page