top of page

AS9146 תכנית למניעת גופים זרים  (FOD) דרישות לתעשיות התעופה, חלל ובטחון 

 • נזקי גופים זרים  (FOD) מהווים בעיה משמעותית לתעשיות התעופה, החלל והבטחון. במהלך השנים פורסמו מסמכי מנחים (GUIDANCE DOCUMENT)  בנושא זה כגון NAS412, אך עד להפצת AS9146 לא הוגדר תקן אחיד המגדיר דרישות לתוכנית מניעת גופים זרים. 

 • תקן זה שפורסם ע"י IAQG בשנת 2017 מגדיר דרישות אחידות להגדרת תוכנית למניעת גופים זרים המתבבסת על הידע והכלים המקובלים בתעשייה.

סקירה כללית 

 • התקן דורש מהנהלת הארגון להפגין מנהיגות ומחוייבות לתוכנית. הארגון ימנה מנהל פרויקט אשר ייצג את ההנהלה בכל ההיבטים הנוגעים למימוש התוכנית. 

 • התוכנית למניעת גופים זרים, תתבסס את תוצרי סקר סיכוני FOD ותכלול התייחסות לנושאים הבאים :

  • תפעול - הגדרת תהליכים הנוגעים למניעת גופים זרים בשלבי פיתוח המוצר, הטמעת בקרות בתהליכים השונים, הגנה על המוצר בשלבי הייצור, קביעת סדרי פעולות למניעת חדירת גופים זרים וקביעת נקודות בקרה / בחינה.

  • הגדרת אזורים - כתוצר של תהליך ניהול הסיכונים, הארגון יקבע אזורים שונים לבקרה ומניעת גופים זרים (כגון - "אזור קריטי", "אזור מודעות", "אזור בקרה" וכו') לכל אזור יוגדרו הבקרות המתאימות (כגון - כניסה למורשים בלבד, איסור הכנסת מזון ומשקאות, בקרת כלים וכו') 

  • הדרכות - התקן מחייב ביצוע הדרכות מודעות לעובדים בהתאם לבקרות שנקבעו ורמת הסיכון.

  • הגנה על המוצר - הגדרת דרישות להגנת המוצר בהתאם לסיכונים היישימים כולל מניעת זיהומים במוצר או אמצעי השינוי, מכסים ופקקים לסגירת מעברים, והגנה על התשתיות במהלך פעולות אחזקה. 

  • נקיון סביבת עבודה ותשתיות הייצור - הגדרת תוכנית לאחזקה ונקיון של אמצעי הייצור, סביבת העבודה ועמדות העבודה בהתאם לסיכונים היישימים

  • בקרת כלים, מתכלים ופריטים אישיים - הגדרת תהליך לבקרת חומרים מתכלים, קשיחים, חומרי עזר, כלי עבודה ופריטים אישיים מול הסיכונים היישימים 

דרישות מרכזיות של התקן 

 • צמצום משמעותי של סיכון חדירת גופים זרים למוצר

 • שיפור התרבות הארגונית 

 • שיפור נראות הארגון וסביבת העבודה 

 • חיסכון בעלויות אי איכות הנוגעות לאירועי FOD

 • התייעלות ארגונים והשקעת משאבים מול הסיכונים הרלוונטים 

ייתרונות 

bottom of page