top of page

עורכי מבדקים פנימיים לתעופה AS9100D

הקניית ידע וכלים מעשיים לעריכת מבדקים פנימיים מול דרישות התקן AS9100D ודרישות תעשיות התעופה, והביטחון.

עורכי מבדקים פנימיים לתעופה AS9100D
bottom of page