top of page

עורכי מבדקי ספקים בתעשיות התעופה והבטחון

הכשרה המקנה לעורכי מבדקי הספקים השלמת ידע וכלים מעשיים לעריכת מבדקים ספקים מול דרישות הארגון ודרישות התקן, תוך הכרה והבנת הדרישות המיוחדות לתעשיות התעופה על פי דרישות התקן AS9100D:2016.

עורכי מבדקי ספקים בתעשיות התעופה והבטחון
bottom of page