top of page

קורס עורכי מבדקים לתעופה AS9100D המכללה - מכון התקנים

קורס מתקדם המקנה ידע וכלים לניהול וביצוע מבדקי איכות בתעשיות התעופה והבטחון מול דרישות התקן AS9100D, הקורס מתמקד בהכשרת עורכי המבדקים לביצוע מבדקים תהליכיים המבוססים על עקרונות התקן AS9101F – דרישות לעריכת מבדקים בתעשיות התעופה, חלל והביטחון.

קורס עורכי מבדקים לתעופה AS9100D המכללה - מכון התקנים
bottom of page