top of page

Aerospace APQP & PPAP (AS9145)

התקן AS9145 נוצר על מנת לתת מענה ליישום תהליכי תכנון מתקדם לאיכות המוצר (APQP) בתעשיות התעופה, חלל והביטחון. התקן מגדיר מתודולוגיה המבטיחה שתהליך פיתוח המוצר ופיתוח התהליכים בתעשייה יבוצע באופן מבוקר משלב הקונספט עד לייצור הסדרתי המלא. לקוחות מרכזיים בעולם התעופה מחייבים ליישם תקן זה במסגרת הדרישות החוזיות.
קורס זה פותח ע"י SAE ומיועד לאנשי מקצוע המיועדים להוביל את תהליך ההטמעה של התקן.

Aerospace APQP & PPAP (AS9145)
bottom of page