top of page

AS9100D מערכות ניהול איכות - דרישות לארגונים בתעשיות התעופה, חלל ובטחון 

 • תקן המגדיר דרישות למערכות ניהול איכות בתעשיות התעופה, חלל ובטחון.

 • התקן יצא לראשונה בשנת 1999 ע"י הלקוחות המרכזיים בתעשייה (IAQG).

 • מטרת מערכת ההתעדה : להגדיר דרישות בסיסיות מקובלות על תעשיות התעופה, חלל והבטחון ולייצר מנגנון פיקוח אפקטיבי על תהליכי ההתעדה מתוך הבנה ש-ISO9001 כבר לא מספק בטחון ראוי ללקוחות בתחום.

 • התקן AS9100 נכתב על בסיס ISO9001 וכולל 151 תוספות ודרישות נוספות.

סקירה כללית 

 • מנגנון ההתעדה לתקנים AS9100, AS9110, AS9120 שנשלט ע"י הלקוחות ולא ע"י גוף תקינה בינלאומי.

 • התקן יוצר שפה חדשה המאפשרת הטמעת דרישות ייחודיות לתעשייה (Product Safety, Critical Items, Special Requirements, Key Characteristics) 

 • תקן מניעתי, דגש על ניהול סיכונים חוצה תהליכים (סקר חוזה, שרשרת אספקה, פיתוח, תכנון ייצור אספקה, תמיכה..).

 • פרק ייחודי לניהול תצורה וניהול שינויים.

 • דרישות מורחבות לבקרת הרכש ושרשור דרישות לספקים

 • הרחבה משמעותית של דרישות הבקרה על תהליכי הייצור והאינטגרציה, כולל תהליכים מיוחדים

 • תמיכה בארגון לומד ודגש על הגורם האנושי

 • גישה תהליכית , דגש על ביצועים כולל ביצועים מול לקוחות

 • שילוב מלא עם תקנים משלימים (AS9102,9103,9145…)

פערים עיקריים מול דרישות ISO9001

 • ייעול תהליכי הניהול בחברה על כל שלביה.

 • חסכון בהוצאות הודות לייעול תהליכים בחברה.

 • הרחבת מעגל הלקוחות בתחום התעופה, חלל ובטחון.

 • השבחת ערך החברה.

ייתרונות 

bottom of page