top of page

AS9145  דרישות APQP&PPAP לארגונים בתעשיות התעופה, חלל ובטחון 

 • התקן המגדיר דרישות APQP ו-PPAP לתעשיות התעופה, חלל ובטחון יצא בשנת 2016 ע" IAQG ומבוסס ברובו על דרישות דומות הנהוגות בתעשיות האוטומוטיב.

 • התקן אינו תקן להתעדה (לא ניתן לקבל תעודה מול תקן זה) אך תקן זה מחייב כאשר הוגדר בחוזה ע"י הלקוח, ואכן בשנים האחרונות לקוחות רבים כגון Lockheed Martin, Harris, L-3, Rockwell Collins, AIRBUS, Boeing משלבים את הדרישה למימוש התקן במסגרת דרישות האיכות בחוזה.

 • התקן AS9145  נוצר על מנת לתת מענה לתכנון מתקדם לאיכות המוצר  APQP ותהליך לאישור מוצרPPAP בתעשיות התעופה, חלל והביטחון. התקן מגדיר מתודולוגיה המבטיחה שתהליך פיתוח המוצר ופיתוח התהליכים בתעשייה יבוצע באופן מבוקר משלב הקונספט עד לייצור הסדרתי המלא.

סקירה כללית 

 • התקן מגדיר 5 שערים  בתהליכי התכנון ומימוש המוצר, לכל שער התקן מגדיר את התשמות, הפעילויות והתפוקות הנדרשות. 

 • סט המסמכים המופקים במסגרת התהליך מוגשים ללקוח במסגרת אישור התהליך (PPAP) 

 • התקן כולל הפנייה למספר כלים הנדרשים להבטחת יכולת התהליך והצלחתו וכוללים : PFD, PFMEA,DFMEA, CONTROL PLAN, MSA, FAI

 • השערים/שלבים במימוש התהליך מתחילים משלב הקונספט ולאורך כל שלבי מחזור החיים של המוצר :

 • שלב 1 - תכנון : מטרת שלב זה "ללכוד" את דרישות הלקוח, מידע מקובל מהתעשייה, לקחים מפרוייקטים אחרים, דרישות רגולטוריות, דרישות טכניות ודרישות נוספות הנדרשות לכנת תוכנית למימוש הדרישות. 

 • שלב 2 - תכן המוצר : מטרת שלב זה לתרגם את הדרישות שזוהו לתהליך תכן מבוקר. תיקוף התכן יבוצע באמצעות דגמים או פריטים מהייצור המדמים את השימוש המיועד של המוצר.

 • שלב 3 - תכן התהליך : מטרת שלב זה לתכנן את תהליך הייצור המיועד לממש את המוצר באופן עקבי, באיכות המתאימה בהתאם לקצב הייצור הנדרש ע"י הלקוח.

 • שלב 4 - תיקוף התהליך והמוצר - בשלב זה מבוצע תיקוף גם ליכולת המוצר לעמוד בדרישות הלקוח ויכולת הייצור לעמוד בדרישות התכן בהיבטי האיכות, הדירות ולו"ז.

 • שלב 5 - ייצור סדרתי ושירות : מטרת שלב זה הינה להבטיח שדרישות הלקוח מושגות באופן רציף ע"י שימוש בבקרות תהליכים ושיפור מתמיד.

דרישות עיקריות של התקן 

 • הקדמת בשלות המוצר

 • צמצום עלויות כוללות לאורך חיי המוצר

 • צמצום סיכונים

 • בסיס להצלחת פרוייקט הטמעת מוצר או העברת עבודה

ייתרונות 

bottom of page